Posted by: owizblog | June 19, 2017

“Safle Freiniol” (Privileged Position) Munud i Feddwl, BBC Radio Cymru 19 June 2017

Bu’r wraig a mi ar ein gwyliau fis diwethaf, i Sbaen a de’r Eidal. Golygai hyn hedfan mewn chwe gwahanol awyren dros gyfnod o bythefnos.

Ddwywaith, oherwydd prysurdeb yr awyren,  gofynnwyd i ni roi’n bagiau caban yn yr hold. Am wneud ffafr a’r cwmni hedfan cawsom fynd i flaen y ciw, a bordio’r awyren cyn bawb arall. A bod yn onest, teimlais yn anghyfforddus braidd, y tro cyntaf. Cofiaf weld, yn blentyn, y ffilm du-a-gwyn “A Night To Remember”, am drychineb y “Titanic” ar y teledu; gwnaeth segregeiddio’r teithwyr trydydd-dosbarth oddi wrth y cyfoethogion argraff fawr arna’ i. I feddwl plentyn, ‘roedd fel pe bai rhai pobl yn cyfrif yn fwy nag eraill, oherwydd eu cyfoeth. Ni hoffais hynny. Ond ni wrthodais y cynnig.

Yr ail dro y cawsom y cynnig – bagiau yn yr hold, a lle breiniol ym mlaen y ciw – ‘roeddwn i wedi dechrau rhesymoli’r peth; cael eistedd yn ein seddau deng munud yng nghynt am wneud cymwynas a’r cwmni? Pam lai? Y tro nesaf, ni chawsom y cynnig – a phenderfynnais dalu decpunt i brynu’r fraint o fordio cyflym.

Mor hawdd yr ydan’ ni’n cynefino a safle freiniol. Down i feddwl amdani fel hawl, a haeddiant. “Dwi’n werth hyn!”

A beth am bobl na allent fforddio prynu’r hawliau ‘rydw i’n ei haeddu? Ydyn’ nhw ddim “mo’i werth o”? Beth os erydir yr argyhoeddiad mewn cymdeithas fod pawb yn cyfrif, pawb yn bwysig?

Yn nhrydedd bennod ar ddeg Efengyl Luc, mae Iesu’n sgwrsio a’r dorf. “Glywsoch chi beth ddigwyddodd yn Jeriwsalem? Nifer fawr o bobl wedi eu lladd mewn damwain ofnadwy, mewn twr. Ydych chi’n meddwl eich bod chi yn cyfrif yn fwy, rhywsut, na’r trueiniaid hyn? Wel, nid felly mae Duw yn gweld pethau…”

Grenfell Tower

Translation:

My wife and I went on holiday last month, to Spain and southern Italy. This meant flying in six different planes in the course of a fortnight.

Twice, because the plane was so busy, we were asked if we’d put our cabin bags in the hold. For doing the airline a favour, we got to go to the front of the queue and board the plane before everyone else. To be honest, I felt a bit uncomfortable, the first time. I remember seeing on TV, as a child, the black-and-white film “A Night to Remember”, about the Titanic tragedy; the segregation of the third-class passengers from the wealthy folk made a big impression on me. To a child’s mind, it was as though some people counted more than others did. I didn’t like that. But I didn’t refuse the offer.

The second time we were made the offer – bags in the hold, and a privileged position at the head of the queue – I’d started to rationalize it; getting to be seated ten minutes quicker for doing the airline a favour? Why not?

The next time, we weren’t made the offer – so I decided to pay a tenner for the privilege of speedy boarding.

How easily we acclimatize to a position of privilege. We come to think of it as a right, and a dessert. “I’m worth this!”

So what of the people who can’t afford to buy the rights I deserve? Are they not worth it? What if the conviction in society that everyone counts, that everyone is important?

In the thirteenth chapter of Luke’s Gospel, Jesus is chatting with the crowd. “Did you hear what happened in Jerusalem? A large number of people killed in a terrible accident in a tower? Do you think you count for more, somehow, than those poor people? Well, that’s not how God sees things…”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: