Posted by: owizblog | June 16, 2016

The Pulse: Orlando Munud i Feddwl, BBC Radio Cymru, 16/6/2016 (with translation)

Mae geiriau’r emyn plant Saesneg “Mr Noah built an ark” wedi bod yn rhedeg rownd a rownd yn fy mhen i ers dydd Sul.

Yn yr ymbalfalu am ystyr yn sgil y gyflafan yng Nghlwb Nos Pulse, yn Orlando, Fflorida, mae sylwadau di-ri wedi ei gwneud: ei fod yn ymosodiad ar bobl oedd dim ond yn eu mwynhau eu hunain, yn ymosodiad ar werthoedd y gorllewin, yn ymosodiad ar fodau dynol diniwed. Ond na, am unwaith mae ‘na linell waelod dyfnach na “dyndod cyffredin”, ac fe gerddodd y colofnydd a sylwebydd Owen Jones allan o gyfweliad gyda Sky News pan wrthododd ei gyfwelwyr gydnabod hynny.

‘Roedd yr ymosodiad laddodd bron i hanner cant o bobl ifainc cariadus, creadigol, yng nghlwb Pulse, ‘roedden’ nhw’n ei ystyried yn fangre diogel, yn ymosodiad yn benodol ar bobl lesbaidd, hoyw deuryw a thraws.

Fedra’ i ddim dychmygu’n iawn sut mae digwyddiad erchyll fel hyn yn cysylltu a realiti byw mewn byd sy’n dal i gasau, ac i allgau, a lle mae bygythiad trais yn elfen gyfarwydd o fywyd, hyd yn oed yn ein cymdeithas ni.

Ond dyna gefndir gosodiad herfeiddiol y Dr Paul Colton, Esgob Cork, Cloyne a Ross, yn Egwys yr Iwerddon. “Mae’n gweddiau yn ddi-ddyfnder, yn sarhad, hyd yn oed, tra bo cymaint o grefydd yn gwrthod chadarnhau a chynnwys pobl Lesbaidd, Hoyw, Deuryw a Thraws.”

Sumbol y cadarnhau a’r cynnwys hyn, wrth gwrs, yw baner yr enfys, welwyd yn cwhwfan mewn sawl delwedd deledu o ddigwyddiadau’r Sul yn Orlando. Tafluniwyd ei liwiau ar Dwr Eiffel, ar Bont Harbwr Sydney, yn Senedd yr Alban, mewn teyrnged.

A dyna pam mae cwpled olaf “Mr Noah built an ark” wedi bod yn mynd rownd a rownd yn fy mhen.

Pan welwch enfys, cofiwch/ Mai Cariad ydyw Duw.

TRANSLATION:

The words of the English children’s hymn “Mr. Noah Built an ark” have been running round and round in my head since Sunday.

In the groping for meaning in the wake of the massacre at Pulse Nightclub in Orlando, Florida, countless comments have been made: it was an attack on people who were just enjoying themselves, an attack on the values of the West, an attack on innocent human beings. But no, for once there’s a bottom line deeper than “common humanity”  and columnist and commentator walked Owen Jones out of an interview with Sky News when his interviewers refused to recognize that.

The attack that killed nearly fifty loving, creative young people, in Pulse, a space they regarded as safe, was specifically an attack lesbian, gay bisexual and trans folk.

I can’t imagine how a horrible incident like this connects to the reality of living in a world of hate and exclusion, where the threat of violence is a familiar element of life, even in our own society.

But that’s background to the challenging statement by Dr Paul Colton, Bishop of Cork, Cloyne and Ross in the Church of Ireland. “Our prayers are shallow, an affront even, as long as so much religion fails fully to affirm and include LGBT people.”

This symbol of this affirmation and inclusion, of course, is the rainbow flag, seen flying in many of the television images of the events of Sunday in Orlando, its colours projected onto the Eiffel Tower, the Sydney Harbour Bridge in the Scottish Parliament, in tribute.

And that’s why the final couplet of “Mr. Noah Built an ark” has been going round and round in my head.

Whenever you see a rainbow, /Remember God is Love.

How do religious people forget that so easily?

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: